مقاله ها
1400/10/01
نویسنده : اکرم محمدی نیکو
چکیده:هدف در این تحقیق (بررسی ابعاد و مولفه های توانمندسازی کارکنان در تصمیم گیری سازمانها) می باشد روش تحقیق در این پژوهش به صورت اسنادی و کتابخانه ای می باشد. توانمندسازی کارکنان، روش جدیدی است که برای افزایش بهره وری از راه افزایش تعهد کارکنان به سازمان و بالعکس مورد استفاده مدیران قرار می گیرد و این شیوه ارزشمندی است که بین کنترل کامل مدیریت و آزادی عمل کارکنان توازن برقرار می کند. توانمندسازی با پرورش احساس کفایت نفس و با بوجود آوردن آزادی عمل برای کارکنان این فرصت را بوجود خواهد آورد تا توانایی مهارتها، و بهبود و موجبات اثربخشی سازمان فراهم گردد.
1400/08/17
نویسنده : اکرم محمدی نیکو
چکیده یکی از عوامل عمده و شرط اصلی موفقیت صنعت بانکداری، موضوع مشتری است از این رو مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری که به معنی تلاش سازمان جهت ایجاد و ارایه ارزش به مشتری است بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری است. روش تحقیق به صورت اسنادی و کتابخانه ای است بدین منظور پس از بررسی مبانی نظری تحقیق، این نتیجه حاصل گردید توجه به مدیریت دانش، به عنوان یکی از عوامل تمرکز بر مشتریان اصلی و کلیدی تاثیرگذار است. کلمات کلیدی: مدیریت دانش، مشتری، مشتری وفادار، ارتباط با مشتری، بانکداری.
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن است