مراکز رفاهی
مجتمع آموزشی و رفاهی پردیس چادگان

این مجموعه درزمینی به مســاحت 11هزار متر مربع در دهکده زیبای زاینده رود مشــرف به دریاچه پشــت ســد زاینده رود واقع گردیده اسـت که دارای 40 واحد اقامتی، سـالن کنفرانس،سـالن رسـتوران، پارک بازی، سـالن ورزشـی  (فوتبال دسـتی، میز تنیس، میز بیلیارد، بوفه پذیرائی)، ایسـتگاه ورزش، اینترنت رایگان و چشـم انداز و فضـای سـبز بسیار زیبا می باشد.

نشــانی: اصــفهان، شــهرســتان چادگان، دهکده تفریحی عمران زاینده رود، مجتمع آموزشـی و رفاهی پردیس چادگان

صندوق پستی : 149-85715 تلفن : 31336722-031 فکس : 31336723-031
https://pardischadegan.com/
گالری تصاویر و ویدئو