تاریخچـه
+ نمایش

1383

تاسیس شرکت پشتیبانی مسکن

شـرکت تامین نیروی انسـانی و خدمات پشـتیبانی بانک مسـکن به صـورت سـهامی خاص تاسـیس شـده و در تاریخ 03/08/1383 طی شـماره 232902 در اداره ثبت شـرکت ها و موسـسـات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است