مراکز رفاهی
هتل سلام (چهار ستاره )

هتــل ســلام (چهــار ســتاره ) در فاصــله 2 کیلــومتری بارگــاه ملکــوتی ثــامن الائمــه در منطقــه خــوش آب و هــوای شــهر مقــدس مشــهد در زمینــی بــه مســاحت 3650 متــر مربــع و زیــر بنــای 11000 متــر مربــع بــا ســاختمانی مــدرن و مجهــز در 13 طبقــه، 114 اتــاق، 50 ســوئیت و 4 آپارتمــان دوخوابــه، امکانــاتی مطلــوبی  ماننــد پارکینــگ مســقف شــبانه روزی، اینترنــت WIFI رایگــان، کــافی شــاپ 24 ســاعته، ســالن کنفــرانس امکانات ورزشی و رفـاهی، ایجـاد تسـهیلات گردشـگری و تورهـای نیمـروزی، سـرویس رایگـان بـه حـرم مطهـر رضـوی، تاکسـی سـرویس و بـا داشـتن 3 رسـتوران مجلـل و سـرو انـواع غـذاهای متبـوع و پـذیرایی ممتـاز و چشم اندازی زیبا به حرم مطهر، آماده پذیرایی از میهمانان و زائران محترم می باشد.

نشانی: مشهد، خیابان پاسداران، نبش پاسداران 6
تلفن: 58 -8518950 - 0511
 نمابر: 8518959 - 0511
گالری تصاویر و ویدئو