معرفی مدیران
نایب رئیس هیئت مدیره

021-22098775

021-40229320

پِژمان نیاکی

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

22098775

02140224727

حمیدرضا عبدالملکی

رئیس هیأت مدیره

021-22098775

021-40229926

سیامک ربیعی