معرفی مدیران
مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره

22098775

02140224727

حمیدرضا عبدالملکی

رئیس هیأت مدیره

021-22098775

021-40229926

سیامک ربیعی

عضو هیأت مدیره

22098775

40224727

غلامرضا قوسی