معرفی مدیران
مدیرامور منابع انسانی و اداری

22098775

40223911

فائزه قنبرپور

مدیر امور مالی

22098775

40223800

حسن ابراهیمی

مدیرامور فنی و پشتیبانی

22098775

40223747

مهدی شعبانی

سرپرست بازاریابی و فروش

احمد پیرانی

مسئول فناوری و اطلاعات

هومن معزی

سرپرست روابط عمومی

کیوان مهدی نژاد

مسئول دفتر مدیر عامل

اسماعیل عسگری