معرفی مدیران
مدیرامور منابع انسانی و اداری

021-22098775

021-40223911

فائزه قنبرپور

مدیر امور مالی

021-22098775

021-40223800

حسن ابراهیمی

مدیرامور فنی و پشتیبانی

021-22098775

021-40223747

مهدی شعبانی

سرپرست فناوری و اطلاعات

021-22098775

021-22098772

هومن معزی

مدیربازاریابی و فروش

021-22098775

021-40229320

محمد رضا سعیدی احتشام

رئیس دفتر مدیر عامل

02122089775

02140224727

اسماعیل عسگری