راهنمای تماس
مدیریت
آقای ربیعیرئیس هیئت مدیرهداخلی 200
آقای نیاکی عضو هیئت مدیرهداخلی 203
آقای عبدالملکیمدیرعامل و عضو هیئت مدیره40224727
آقای رضائی نژادمشاور مدیرعاملداخلی 122
آقای اکبریهمشاور مدیر عاملداخلی 202
آقای عسگریمسئول دفتر مدیرعامل40224727 - داخلی 104
خانم ملکیمسئول دفترداخلی 204
امور مالی و حسابداری
خانم ملکیمسئول دفترداخلی 204
آقای ابراهیمیمدیر امور مالی40223800 - داخلی 102
خانم ناطقیحسابدار داخلی 110
آقای قاسمیحسابدارداخلی 111
آقای اسکندری نیاحسابدارداخلی 112
خانم صفویحسابدار داخلی 115
آقای عباسیحسابدارداخلی 117
امور اداری
خانم قنبرپورمدیر منابع انسانی و امور اداری40223911 - داخلی 103
خانم افشار متصدی امور اداری (مانده مرخصی، تسویه حساب)داخلی 106
آقای منفردمتصدی امور اداری (حق اولاد، بیمه تأمین اجتماعی)داخلی 108
خانم طایفهمتصدی امور اداری (گواهی اشتغال به کار، تسهیلات کارکنان شرکتی)داخلی 109
آقای بهشتیمتصدی امور اداری (بیمه تکمیلی، مدرک تحصیلی) داخلی 105
آقای فردوسیبایگان (بایگانی) داخلی 107
خانم اسلامینماینده بیمه تکمیلی در دفتر مرکزیداخلی 116
دبیرخانه
آقای مهدی زادهمسئول دبیرخانه داخلی 208
فنی و پشتیبانی
آقای شعبانیمدیر فنی و پشتیبانی داخلی 118
آقای فراهانیکارمند پشتیبانی داخلی 212
فناوری اطلاعات
آقای معزیسرپرست فناوری و اطلاعات40223922
خانم بابائیکارمند فناوری اطلاعاتداخلی 206
بازاریابی و فروش
آقای سعیدی احتشاممدیر بازاریابی و فروش داخلی 201
خانم تقویکارمند بازاریابیداخلی 214
روابط عمومی
خانم محمدی نیکو روابط عمومیداخلی 205
آبدارخانه
آقای خدابخشیمسئولداخلی 211
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن است