مقاله ها
1393/09/06
نویسنده : سجاد صنعتی منفرد، شهرام جلیلی
یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران سال 1383
1393/09/06
نویسنده : الیار نوری، لیلی جدیری
یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران سال 1383
1393/09/06
نویسنده : مسعود تقوایی
مجله مطالعات و پژوهش های دانشکده ادبیات و علوم انسانی (اصفهان) – شماره 23-22 پاییز و زمستان 1379