مجتمع آموزشی و رفاهی پردیس چادگان:

•   40 واحد اقامتی

•  دو سالن رستوران

•   پارک بازی کودکان

•   سالن همایش

•  پارک سلامت، زمین بدمینتون

•  سالن ورزشی (فوتبال دستی، میز تنیس، میزبیلیارد، بوفه پذیرایی)

وب سایت:

شماره تماس:

031-31336722-23-25

نشانی:

اصفهان: شهرستان چادگان،دهکده تفریحی عمران زاینده رود

مجتمع آموزشی و رفاهی پردیس چادگان:

•   40 واحد اقامتی

•  دو سالن رستوران

•   پارک بازی کودکان

•   سالن همایش

•  پارک سلامت، زمین بدمینتون

•  سالن ورزشی (فوتبال دستی، میز تنیس، میزبیلیارد، بوفه پذیرایی)

وب سایت:

شماره تماس:

031-31336722-23-25

نشانی:

اصفهان: شهرستان چادگان،دهکده تفریحی عمران زاینده رود