مشاور و بازرس ویژه مدیرعامل

هادی ابری

021-22089775

021-22098772

رئیس حوزه مدیریت

محمدرضا ملک محمدی

021-22089775

021-40224728

مدیر امور مالی

محمد علی رضائی

021-22089775

021-40223800

مدیر پشتیبانی

سید علیرضا شجاعی نیا

021-22089775

021-40223911

مدیر منابع انسانی و امور اداری

مهدی شعبانی

021-22089775

021-40223911

مدیر ارتباطات و بازاریابی

عبدالرضا حسینی

021-22089775

021-40224722

مدیر امور فنی

مهران سلگی

021-22089775

021-40223911