رئیس هیات مدیره

غلامرضا قوسی

021-22098772

021-22098772

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره

پژمان نیاکی

021-22098772

021-22098772

عضو هیات مدیره

جهانگیر حسن زاده

021-22098772

021-22098772