تاریخچـه
+ نمایش

1370

موافقت تاسیس شرکت پشتیبانی مسکن

شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن به صورت سهامی خاص تاسیس شده و در تاریخ 1383/08/03 طی شماره 232902 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است .