مراکز رفاهی
هتل گامبرون کیش

هتــل گــامبرون در ســال 1395 بــه مســاحت 9472 مترمربــع در دو ســاختمان مجزا(نخــل و مــوج)، بــا 160 اتاق دارای دیـد بـه دریـا، جزیـره، محوطـه هتـل بـا چشـم انـداز مشـجر، اینترنـت WIFI رایگـان، کـافی شـاپ 24 سـاعته، سـالن کنفـرانس، سـالن بیلیـارد، رسـتوران مجلـل و مـدرن بـینالمللـی، رسـتوران سـنتی بـا سـرو انـواع غـذاهای متبـوع و پـذیرایی ممتـاز، فضـای سـبز بسـیار زیبـا دارای موقعیـت مکـانی بسـیار مناسـب و بـا امکــان دسترســی آســان بــه مکانهــای تفریحــی، تجــاری و ســواحل نیلگــوم خلــیج فــارس در بخــش شــمال شرقی جزیره کیش به بهره برداری رسید و آماده پذیرائی از میهمانان و گردشگران گرامی می باشد.

نشانی: جزیره کیش، میدان ساحل، لوپ پرتو، پشت ساختمان بورس

موبایل : 09021276003
رزرواسیون : 07644425063- 07644425064- 07644425065
پذیرش : 07644472171  - 07644472172 -  07644472173
کد پستی : 7941747111
گالری تصاویر و ویدئو