مدیریت
آقای نیاکیمدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره40224727
آقای ابریمشاور و بازرس ویژه مدیر عاملداخلی 209
آقای اکبریهمشاور مدیر عاملداخلی 202
آقای سایرمشاور مدیر عاملداخلی 200
محمدرضا ملک محمدیرئیس دفترمدیر عاملداخلی 104
امور مالی و حسابداری
آقای رضائیمدیر امور مالی40223800 - داخلی 102
خانم ناطقیحسابدار داخلی 110
آقای قاسمیحسابدارداخلی 111
آقای اسکندری نیاحسابدارداخلی 112
خانم صفویحسابدار داخلی 115
آقای عباسیحسابدارداخلی 117
امور اداری
آقای شعبانیمدیر منابع انسانی و امور اداری40223911 - داخلی 103
خانم افشار متصدی امور اداری (مانده مرخصی، تسویه حساب)داخلی 106
آقای منفردمتصدی امور اداری (حق اولاد، بیمه تأمین اجتماعی)داخلی 108
خانم طایفهمتصدی امور اداری (گواهی اشتغال به کار، تسهیلات کارکنان شرکتی)داخلی 109
خانم بهمن آبادیمتصدی امور اداری (بیمه تکمیلی، مدرک تحصیلی) داخلی 105
خانم بدیعیبایگان (بایگانی) داخلی 107
خانم اسلامینماینده بیمه تکمیلی در دفتر مرکزیداخلی 116
دبیرخانه
آقای بهشتیمسئول دبیرخانه داخلی 208
فنی و پشتیبانی
آقای سلگیمدیر امورفنی داخلی 118
آقای فراهانیکارمند پشتیبانی داخلی 212
فناوری اطلاعات
آقای پارساسرپرست فناوری اطلاعات40223922
بازاریابی و فروش و روابط عمومی
آقای حسینیمدیر بازاریابی و ارتباطات داخلی 203
خانم تقوی کارمند بازاریابی و روابط عمومی داخلی 214