معرفی مدیران
مشاور مدیر عامل

021-22098775

021-40229926

علیرضا رضائی نژاد

مشاور اجرائی مدیر عامل و ناظر مراکز رفاهی

021-22098775

021-40229926

بیژن پورحسینی اکبریه