معرفی مدیران
معاون مدیر عامل

22098775

40224727

غلامرضا هروی

مشاور اجرائی مدیر عامل و ناظر مراکز رفاهی

بیژن پورحسینی اکبریه