شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن تماس با ما صفحه اصلی
 
اطلاعیه ها
معرفی مراکز رفاهی
پرسشنامه تقاضای کار
ویژه همکاران
   صفحه اصلی      آرشیو مقاله ها      شناسايي و اولويت بندي عوامل بازدارنده فنآوري اطلاعات در سازمان   
نسخه قابل چاپ معرفی به دوستان
اشتراک گذاری در Face Book  اشتراک گذاری در twitter  اشتراک گذاری در Google Reader  اشتراک گذاری در Digg
 
شناسايي و اولويت بندي عوامل بازدارنده فنآوري اطلاعات در سازمان
شناسايي و اولويت بندي عوامل بازدارنده فنآوري اطلاعات در سازمان

شناسايي و اولويت بندي عوامل بازدارنده فنآوري اطلاعات در سازمان
تاریخ درج : 1393/09/12
نویسنده : سمانه نوحي تبار - شرکت تامين نيروي انساني و خدمات پشتيباني بانک مسکن - پرسنل دفتر مرکزي
دریافت مقاله ...

بسمه تعالي

 

عنوان مقاله : شناسايي و اولويت بندي عوامل بازدارنده فناوري اطلاعات در سازمان

نگارش : سمانه نوحي تبار

مدرک تحصيلي : کارشناس ارشد مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطلاعاتي

محل خدمت : دفتر مرکزي شرکت تامين نيروي انساني و خدمات پشتيباني بانک مسکن

مقدمه

هر سازماني ، يک مجموعه هدفمند است . اهداف هر سازمان ، داراي سطوح و مراتب مختلفي است .از نظر زماني، اهداف سازمان به اهداف درازمدت، ميان مدت و کوتاه مدت تقسيم مي شوند .هنگامي مي توان مديريت يک سازمان را کارا و هدفمند به شمار آورد که نحوه توليد و مصرف هر منبع سازماني (اعتبارات مالي ، دارائيها ، نيروي انساني ، مواد اوليه و . . . )طبق يک طرح يا برنامه استراتژيک، در خدمت نيل به اهداف سازمان، طراحي شده باشد.

سير تاريخي کاربرد فناوري اطلاعات در برنامه ريزي

تادهه 1970مديريت IT،در راه اندازي واحدهاي پردازش اطلاعات در سازمانها خلاصه مي شد.

با شروع دهه 70 وتا اواسط دهه80، باافزايش رقابت در سطح کشورها ،سازمانها برآن شدند تا اصول و استراتژيهاي خود را به سمت استفاده از فن آوري کامپيوتر ،جهت دهي نمايند.

طي دهه 90 بحث داغ سازمان ها بر سر همراستايي IT با روند هاي کسب و کار هاي سازماني و چگونگي انجام اين کار علي رغم پيچيدگي هاي موجود بوده است.

اما ازاواخر دهه90 رويکرد مبتني بر منابع به سمت مديريت مبتني بردانش و حرکت به سمت مديريت دانايي محور جهت گيري کرده است.

برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات

برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات براي هر سازمان، سندي است که معماري اطلاعات سازمان را در پرتو ملاحظات استراتژيک مانند ماموريت، اهداف و اولويت هاي سازمان تعيين کرده و برنامه اجرايي لازم براي دستيابي به سيستم ها و پايگاههاي اطلاعاتي را درسطح سازمان تعيين مي کند.

ويژگي هاي برنامه ريزي استراتژيک IT

جامعيت:جامعيت در تصميم گيري و يکپارچه سازي است.

رسميت:به وجود ساختار و فنون و رويه هاي مکتوب و خط مشي ها يي اشاره دارد که راهنماي فرايند برنامه ريزي است.

تمرکز:به توازن بين خلاقيت و جهت گيري نظارتي در درون فرايند برنامه ريزي استراتژيک اشاره دارد.

جريان: به جهت جريان مديريت اشاره دارد.

مشارکت:بر حدود درگيري افراد در برنامه ريزي استراتژيک اشاره دارد.

سازگاري:بر انطباق پذيري برنامه ها و استراتژي هاي IT و کسب و کار اشاره دارد.

چهار دليل عمده براي گرايش سازمانها به برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات وجود دارد:

-  گسترش و بهبود فناوري

- محدوديت منابع سازمان

- کمبود نيروي انساني متخصص

- پيدايش سيستم يکپارچه

اهداف برنامه ريزي استراتژيک IT

کسب شناخت از محيط سازمان و استراتژيهاي آن

تعيين استراتژيها و سياست هاي کلان فناوري اطلاعات براي پشتيباني از مأموريت و اهداف سازمان تدوين معماري اطلاعاتي شامل فهرست، مشخصات و ارتباط سيستم هاي اطلاعاتي تعيين نيازهاي اجرايي عمده براي توسعه و اجراي سيستم هاي اطلاعات در سازمان تعيين مشخصات زيرساخت هاي سخت افزاري و ارتباطي فناوري اطلاعات تعيين مشخصات نيروي انساني مورد نياز سازمان براي پياده سازي و اجراي سيستم هاي اطلاعات (3)

ضرورت تدوين برنامه استراتژيک IT

- سيستمهايي که يکپارچه طراحي نشده اند باعث دوباره کاري، تأخير، اتلاف منابع و در نتيجه کاهش بهره وري مي گردد.

- فقدان ابزاري براي تعيين اولويتها در رابطه با مصرف منابع

- فقدان روشي براي تصميم گيري در خصوص سطوح مطلوب منابع يا چگونگي و زمان به کارگيري منابع خارجي

- ضعف اطلاعات مديريتي

- کاهش سهم بازار

 - تضاد بين متخصصين فناوري اطلاعات و ساير کارکنان

 - عدم سازگاري استراتژيهاي فناوري اطلاعات با اولويت هاي کاري

 - کاهش بهره وري در مديريت موثر منابع اطلاعات

 - تضعيف موضع رقابتي سازمان

- نا تواني سازمان در مواجهه با تغييرات

 - کاهش کيفيت محصولات و خدمات

روش سه مرحله اي برنامه ريزي استراتژيک IT

فرايند برنامه ريزي استراتژيک IT

1.شناسايي سازمان از نقطه نظر مأموريت ها، اهداف

2. تعيين راهبردها و سياستهاي کلان فناوري اطلاعات در پيوند با رسالت، اهداف و چشم انداز سازمان

3. تدوين معماري اطلاعاتي شامل فهرست ، مشخصات و ارتباط سيستم هاي اطلاعاتي

4. تعيين اولويت و برنامه اجرايي توسعه سيستمهاي اطلاعاتي، با توجه به اولويتهاي سازمان

5. تعيين نيازهاي اجرايي عمده براي توسعه واجراي سيستم ها

6. تعيين مشخصات زير ساختهاي فني و ارتباطي و انساني فناوري اطلاعات(3)

- تجزيه و تحليل نيازمندي هاي اطلاعات سازمان

شناسايي جامع نيازمندي هاي اطلاعات سازمان جهت طراحي معماري استراتژيک اطلاعات يا هدف استفاده نرم افزار هاي کاربردي

ير روي اين ساختار

- برنامه ريزي تخصيص منابع

شامل تخصيص منابع براي توسعه نرم افزار هاي کاربردي و منابع عملياتي

- برنامه ريزي پروژه ها

تبيين توسعه برنامه اي با هدف ارايه چهارچوب زمان بندي و منابع مورد نياز پروژه هاي مشخص و مصوب IT     (1 ص 94 )

انواع برنامه هاي سيستم هاي اطلاعاتي

برنامه ريزي بلند مدت سيستم هاي اطلاعاتي

برنامه ريزي ميان مدت سيستم هاي اطلاعاتي

برنامه ريزي کوتاه مدت سيستم هاي اطلاعاتي

طرح جامع فناوري اطلاعات

توصيف عيني از ارتباطات فعلي و مطلوب فرايند هاي مديريتي و سازماني با فناوري اطلاعات است.

 اين طرح شامل دو عنصر اساسي زير است:

 معماري IT

مدل مرجع تکنيکي

معماري فناوري اطلاعات

چارچوبي يکپارچه براي تعريف ,استنتاج و يا نگهداشت فناوري اطلاعات موجود ونيازمندي هاي جديد IT براي دسترسي به اهداف راهبردي يک سازمان است

دلايل به کارگيري معماري اطلاعات

1. تنوع فناوري هاي جديد

2. تحول سريع محيط هاي سخت افزاري و نرم افزاري

3. محدوديت هاي بودجه و منابع مالي

4. سازمان هاي گسترده

لايه هاي معماري اطلاعات

منظور از لايه اهداف در يک سازمان ماموريت، اهداف، چشم انداز و راهبردهاي دراز مدت آن است که در واقع علت وجودي سازمان و نحوه تحقق اهداف آن را بيان مي کند.

 

معماري اطلاعاتي

سازمان براي دستيابي به اهداف خود، به اطلاعات و منابع اطلاعاتي نياز دارد .در اين لايه، عناصر و منابع اطلاعاتي سازمان از ديدکاربرد، توزيع و دسترس پذيري مطرح مي شود.

معماري سيستم هاي اطلاعاتي

در اين لايه تعداد و توزيع برنامه هاي کاربردي که توليد و دستيابي به اطلاعات را ممکن مي سازند، تعيين مي شوند .هر سيستم داراي الگوي اطلاعاتي، عملياتي و کاربردي خود مي باشد که بايد لايه در لايه کاربردها، و جايگاه آن در کل سازمان تعيين شود .

وظيفه اين برنامه هاي کاربردي، تبديل داده ها به اطلاعات و ارائه اطلاعات به تصميم گيران سازماني است.

معماري داده ها

در لايه داده ها ، محتوا و شکل پايگاه هاي داده اي سازمان، الگوهاي ذخيره سازي و تبادلي آنها مورد بحث قرار مي گيرد.

معماري فناوري

در پايين ترين لايه مدل سازماني فناوري اطلاعات ، محيط سخت افزاري، نرم افزاري و ارتباطي لازم براي اجراي سيستم هاي اطلاعاتي و گردش اطلاعات و عمليات تعيين م يشود .عناصر اين لايه، در معرض سري عترين تغييرات و دگرگوني ها قرار دارند.

با استفاده از اين لايه ها مي توان هرم فناوري اطلاعات در يک سازمان را با نمودار زير نشان داد:

در اين هرم، هر لايه در خدمت لايه بالاتر است و به نوبه خود، ساختار و الزامات لايه پايين خود را تعيين مي کند.

نتيجه گيري

در عصر اطلاعات و ارتباطات و در محيط هاي پيچيده کسب و کار امروزي، فناوري اطلاعات نقش بسيار مهمي در مديريت کانال هاي ارتباطي و شرکاي مختلف دارد. با توجه به گسترش تجارت الکترونيک و افزايش نقل و انتقالات مالي در اين نوع معاملات، نقش بانک ها به

عنوان بخشي تفکيک ناپذير از دنياي تجارت الکترونيک پر رنگ تر از ساير سازمان هاي خدماتي به نظر مي آيد.

برنامه ريزي IT استراتژي کسب و کار بسيار ارزشمندي است براي ايجاد روابط سودمند با شرکا , رقبا، و نقش اساسي و حياتي در حرکت به سوي همکاري در تجارت الکترونيک ايفا مي کند. در اين دنيا ضرورت يک نظام بانکي الکترونيکي کارآمد براي حضور در فضاي تجارت الکترونيک بيش از پيش احساس مي گردد . در محيط کنوني کسب و کار تغيير پذيري ، انعطاف پذيري و چالاکي مي تواند موفقيت

سازمانها را به بالاترين حد برساند و برنامه ريزي استراتژيک IT در کنار اين ويژگي ها و با هدف ايجاد همکاري سودمند ميان شرکا بر پايه اعتماد و روابط برد – برد اين موفقيت را چندين برابر خواهد نمود.

منابع

1- علي احمدي ،عليرضا،برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات ،انتشارات توليد دانش1383،تهران

2- رهنورد،فرج االله، مقاله برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات،ضرورت بنياديت در برنامه چهارم توسعه،فصلنامه مديريت

3- چاروسه ،امين،مقاله برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات

4- ابطحي،سيدابراهيم ،مقاله برنامه ريزي و مديريت راهبردي فناوري اطلاعات با استفاده ازفناوري معماري اطلاعات

5- علي احمدي، عليرضا، ترکاشوند، عليرضا، مقاله طراحي مدل مفهومي برنامهريزي استراتژيک فناوري اطلاعات در

سازمان،،فصلنامه مديريت فردا

 
خدمات شرکت نقشه سایت آرشیو مقاله ها آرشیو اخبار تماس با ما
کلیه حقوق سامانه متعلق به شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن می باشد