نمودار سازمانی شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن

هیات مدیره

مدیر عامل

معاون و ناظر مراکز رفاهی

مسئول دفتر

مشاورین

CRM کارشناس بازاریابی و

مدیریت امور فنی و پشتیبانی

مدیریت امور اداری

مدیریت امور مالی

خدمات عمومی

خدمات فنی

دبیرخانه

پرسنلی

حسابداری داخلی

حسابداری مراکز

مجتمع فرهنگی و آموزشی دریاکنار

مجتمع آموزشی،فرهنگی ،ورزشی بانک مسکن

هتل سلام مشهد

زائرسرای مشهد

چادگان