نمودار سازمانی شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن
هیات مدیره
مدیر عامل
معاون و ناظر مراکز رفاهی
مسئول دفتر
مشاورین
CRM کارشناس بازاریابی و
مدیریت امور فنی و پشتیبانی
مدیریت امور اداری
مدیریت امور مالی
خدمات عمومی
خدمات فنی
دبیرخانه
پرسنلی
حسابداری داخلی
حسابداری مراکز
مجتمع فرهنگی و آموزشی دریاکنار
مجتمع آموزشی،فرهنگی ،ورزشی بانک مسکن
هتل سلام مشهد
زائرسرای مشهد
چادگان